Home Sell Products Advertise Covid Profiles Feedback Confirm Order

Shona

Mazita

Zita inzwi rinoshandiswa kudoma munhu, mhuka, nzvimbo kana çhinhu chip nechipi zvacho.

 

Maumbirrwo ezita

Chivakashure chezita + Dzitsi rezita
chi- + -koro
mu- + -sikana
ka- + -komana

Zita rinoumbwa nechivakashure chezita. Mubvunzo wouya ndewekuti, “Chii chinonzi chivakashure chezita.”
Chivakashure chezita chipenga chezita chinowanikwa panotangira zita.

Chivakashure chezita kuti zvachinoreva zvibude pachena chinotofanira kubatanidzwa nedzitsi rezita nokudaro chivakiso chisina zvachinoreva kana chiri chega.

Chivakashure chezita chibutwa chamavara ane muunganidzwa wenzvanyira

Semuenzaniso /mu-/ ….1

Zvimwe hazvisi zvibutwa zvamavara sokuti,zvine zvanyira chete uye /O-/….1a, 17a ( chivakashure chisingaoneki) Chinomirirwa na/N-/ ….9, 10

Zvimwe zvine nzvovera chete sa /i-/ mupanda 9, /u-/ mupanda 14

Dzitsi Rezita

Chivakazwi chinowanikwa mberi kwechivakashure chezita uye ndicho chinodudzira zvinoreva zita
Dzitsi rezita ndiwo mongo/hwaro hwezita sokuti –sikana, -komana.

 

Mipanda Yemazita

Mazita anopinda muzvikwata zvakasiyana-siyana zvinonzi mipanda yemazita

Mupanda chikwata chamazwi ane ukama

Mazita anoiswa muzvikwata zvakasiyana-siyana zvinonzi mupanda.

Kune nzira dzinoshandiswa kuisa mazita aya muzvikwata izvi.Kufanana kunenge kuripo pamazita aya ndiko kunoita kuti aiswe mumupanda mumwe chete

1. Chivakashure chezita chakafanana

Mazita ane zvivakasure zvakafanana anowanzopinda mumupanda mumwe chete sokuti choto, chisikana , chikoro, chitoro,chana Chivakashure chacho ndi/chi-/ /ch-/ wemupanda 7

2. Zvaanoreva zvakafanana

Mazita anoreva zvakafanana anopinda mumupanda umwe chete sokuti kudya, kuba, kutamba anopinda mumupanda 15 achireva zviito zvisina mugumo.

Mazita ari mumupanda 1 ari imomo nekuti anoreva zvakafanana anoreva munhu mumwe chete sokuti mudzidzisi, murume, mwana, mweni, muroyi, muvhangeri

3. Sungano youshoma nouwandu yakafanana

Mazita anopinda mumupanda mumwe chete ari muushoma anowanzopinda mumupanda mumwe chete zvekare ava muuzhinji
Izvi zvinoratidzwa pamazita omupanda 1 kusvika 13

4. Sungawiwirano yakafanana

Mazita ane sungawirirano yakafanana anopinda mumupanda mumwe chete.

Sungawirirano yakafanana iyi kuwirirana kwemazita aya nemamwe mazwi muzvirevo

Sokuti mazita ari mumupanda 5 ari imomo nekuti ane sungawirirano yakafanana semuenzaniso,

  • Gudo riye rine mahobi.
  • Ruva rinoyevedza.

 

    Feedback